MR.Hans  R. Emser
ผู้อำนวยการ อคาเดมี่
อธิชัย  สุขีภาพ
ผู้ฝึกสอนเยาวชน U 18
อำนาจ  คะรุรัมย์
ผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู U 15
ชโลทร  ชัยศิริ
นักกายภาพบำบัด
สงกรานต์  ศิลปี
เจ้าหน้าที่ทีม
วรยุทธ  ภมรประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ทีม
จักรกฤษณ์  ระวีศรี
เจ้าหน้าที่ทีม

 
No.1  ภานุพงศ์  ปราบภัย No.18  อณิพงษ์  กิจคาม No.25  วัฒนะ  ผึ่งแสง      
No.2  เจตพล  น่วมเณร No.3  ศรัณย์ภัทร  ศรีสมบัติ No.4  เศฎฐวุฒิ  อรรคบุตร No.5  กันตพัฒน์  เลียบสวัสดิ์ No.7  วงศกร  ทองชาวนา No.8  ธานิน  พันธะวงค์
No.9  จักรินทร์  จันปราม No.10  วรุตม์  บุญสุข No.11  จักรกฤษ   ทับศรีแก้ว No.12  อลงกรณ์  สิทธิไชย No.14  สุทธิรักษ์  วิบูลย์กุล No.15  รัฐนันท์  คำพวง
No.16  ณัฐชนน  ถนอมธนสมบัติ No.17  ธิติ  พงศ์เรืองรัตนา No.19  ปวเรศ  อาจวิบูลย์พร No.20  ศุภฤกษ์  คำทองสุข No.21  วินัย  สุริยากำเนิดแสง No.22  ภัทรธิกร  จิตกลาง
No.23  จิรายุ  เจิมจวง No.24  กิตติวินท์  สิงห์สาย No.27  ดี  มีบุญ No.28  กิตติชัย  สมคิด No.29  ไชยวัฒน์  จองศิริกุล No.30  ภุชงค์  เทียนเจริญ
No.1  คณิศร  ดวงปัน No.18  ชลพัชร  สว่างศรี No.25  ไวภพ  เชิดชม No.26  ภัทรายุทธ  โนรี    
No.2  ณัทกฤช  นิปุณภัทรุตม์ No.3  เนติธร  อินทนนท์ No.4  อาทิตย์  รอดทอง No.5  ยศสรัล  พระวงษ์ No.6  ธัชพล  มโนชมภู No.7  นาเคนทร์  ผสมศรี
No.8  ชนินทร์เมธ  เผ่าบริบูรณ์ No.9  ธนดล  ศุภผล No.10  พงศ์รวิช  จันทวงษ์ No.11  สหัสวรรษ  ญาณจินดา No.12  สุภาพงษ์  จันคำ No.13  คะนิน  เต๊กสงวน
No.14  แผ่นดิน  โสตถิกุล No.15  ศิรวิทย์  ดวงจันทร์ No.16  สุเมธ  แสนบุตร No.17  ศุภวัฒน์  อภิชาตวานิช No.19  อารยะ  แม้นด้วง No.20  ปิติกร  ชัยเวียง
No.21  ชัยสิทธิ์  โคตรภูเวียง No.23  สันติภาพ  จุลโพธิ์ No.24  ธนินท์  เกียรติเลิศธรรม No.27  หัสวรรษ  เผื่อนบัวผัน No.28  รณรงค์  ทาตะนาม No.29  ภูวิศ  วงศ์ตรุษ